ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Dropdown Menu

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Slider Area

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

OAEE: Δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες για ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις
by allnews EPIRUS - 0


Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων, δίνει ο ΟΑΕΕ
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε έγγραφό του, με τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 ΤΑ /21.3.2015), όπως ισχύει, περί «Ρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της Οικονομίας», θεσπίστηκε μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.
Όπως επισημαίνει, από τη μέχρι σήμερα διαχείριση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων διατηρησιμότητας ρυθμίσεων Ν.4321/2015, διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός διακόπτεται, λόγω μη πληρωμής εισφοράς ή δόσης, ενώ οι ασφαλισμένοι-οφειλέτες έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα για την καταβολή τους και δεν έχουν άμεση ευθύνη για την μη πραγματοποίηση/ολοκλήρωση της πληρωμής. Όπως τονίζεται στο έγγραφο του ΟΑΕΕ, η διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών διακοπής στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Ειδικοτερα, για την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται σωρευτικά υπόψη:

- Η αποδεδειγμένη πρόθεση εμπρόθεσμης καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της εισφοράς ή δόσης/ων που προκάλεσαν την διακοπή.

- Η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, η οποία πρέπει να συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος-οφειλέτης. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, παρέχεται δυνατότητα επανένταξης σε καθεστώς ρύθμισης Ν.4321/2015, αφού καταβληθεί το σύνολο των απαιτητών εισφορών και δόσεων που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από τις περιφερειακές υπηρεσίες, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις-οδηγίες:

- Δυνατότητα επανένταξης παρέχεται σε ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση Ν. 4321/2015 (καταβολή 1ης δόσης).

- Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται άπαξ εντός τριών μηνών από την απώλεια της ρύθμισης. Το αίτημα περιλαμβάνει τις αιτιάσεις του ασφαλισμένου-οφειλέτη για τη μη εκτέλεση της πληρωμής και την επιθυμία του για επανένταξη και συνοδεύεται από δικαιολογητικά- παραστατικά που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της (π.χ. βεβαίωση τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης, κτλ).

Ως προς τις τρέχουσες εισφορές, ημερομηνία απώλειας θεωρείται η επόμενη της ημερομηνίας λήξης εμπρόθεσμης πληρωμής της τρέχουσας εισφοράς που προκάλεσε την απώλεια. (Π.χ. για το 5ο δίμηνο 2015, η 01/12/2015).

Ως προς τις δόσεις, ημερομηνία απώλειας θεωρείται η επόμενη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης πληρωμής της δόσης που προκάλεσε την απώλεια. (Π.χ. για τη δόση της 31/12/2015, η 01/01/2016).

- Συντάσσεται έγγραφο με το πλήρες ιστορικό της περίπτωσης, στο οποίο οπωσδήποτε θα συμπεριλαμβάνονται: Η ένταξη του ασφαλισμένου στη ρύθμιση (αρ. πρωτ. και ημερομηνία), πληρωμές εισφορών και δόσεων, πριν την απώλεια, τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, αιτιολόγηση της απορριφθείσας πληρωμής και η γνώμη του προϊστάμενου του τμήματος. Το έγγραφο διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο προϊστάμενο περιφερειακής διεύθυνσης και ζητείται η γνώμη του.(Δεν είναι υποχρεωτική η αποστολή των δικαιολογητικών, εφόσον το έγγραφο είναι πλήρως αιτιολογημένο, εκτός αν ζητείται από τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης).

- Ο προϊστάμενος δ/νσης αξιολογεί, κατά τα προαναφερόμενα, την πρόθεση εμπρόθεσμης πληρωμής και την αιτία μη πραγματοποίησής της και διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του.

- Εφόσον η γνώμη του προϊστάμενου είναι θετική για επανένταξη, το αίτημα καταχωρείται στην εφαρμογή ρυθμίσεων Ν. 4321/2015, στην οποία έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις (συν/να Οδηγός Χρήσης), αφού η ρύθμιση έχει τεθεί σε κατάσταση "προσωρινής" διακοπής.

Στη συνέχεια, καλείται ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει:

α. Τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές (με τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής) και

β. τις απλήρωτες-απαιτητές δόσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας (δημιουργείται μία ενιαία απόδειξη πληρωμής). Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στη μηχανογραφική εφαρμογή.

Θα πρέπει να επισημαίνεται στους ασφαλισμένους η υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην εφαρμογή και εφεξής.

- Μετά την επανένταξη, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται, μέσω πάγιας εντολής, κατά τα γνωστά. Προκειμένου να αποτρέπονται νέες απώλειες ρυθμίσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι που επανεντάσσονται για: 1. Την ανάθεση πάγιας εντολής, χωρίς ανώτατο όριο χρέωσης. 2. Την πίστωση του λογαριασμού από την προηγούμενη ημέρα. 3. Την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, ώστε να παρακολουθούν την πορεία της ρύθμισης, μέσω του ατομικού λογαριασμού. 4. Την έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών που μεταβάλλουν την ασφαλιστική τους κατάσταση (π.χ. εξαίρεση από την ασφάλιση, απαλλαγή κλάδου υγείας, κτλ).

- Οι όροι καθυστέρησης δόσεων (τρεις καθυστερήσεις ανά έτος) εξετάζονται εξαρχής, μετά την επανένταξη.

- Απωλεσθέν δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία ασκείται εκ νέου, μετά την επανένταξη, εφόσον πληρούνται οι όροι και προυποθέσεις.

- Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του προϊστάμενου, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος με πληροφοριακό έγγραφο για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

Ασφαλισμένοι που θα απωλέσουν την ρύθμιση, μετά την 2/8/16, ακολουθούν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης (πρώτο διακοπτικό γεγονός: Μη καταβολή δόσης/εων την 31/8/16). Ασφαλισμένοι που απώλεσαν την ρύθμιση έως την 2/8/16, έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης επανένταξης έως 31/10/16 (συμπεριλαμβάνονται: Δόση/εις ή εισφορά με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 1/8/16). Αιτήσεις που, ενδεχομένως, έχουν υποβληθεί, επανεξετάζονται, σύμφωνα με το παρόν.
Read More

ΜΕΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
by allnews EPIRUS - 0


Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι φετινές βάσεις, με τα παιδαγωγικά τμήματα και τις θεωρητικές σχολές να σημειώνουν μείωση και τις σχολές του τομέα της Υγείας αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων ανήλθε στο 69,14%, καθώς απόλυση τους συνολικά 105.548 υποψήφιους όλων των κατηγοριών, εισήχθησαν οι 72.973.
Ωστόσο, από πλευράς υπουργείου τονίζεται ότι δεν έχει σημασία τόσο η σύγκριση των βάσεων με τις περυσινές, καθώς το φετινό σύστημα είναι διαφορετικό από εκείνο που ίσχυε μέχρι πέρυσι.

"Το παρόν σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει εξαντλήσει τη δυναμική του", δήλωσε ο υπουργός Παιδείας" Νίκος Φίλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι "χωρίς βιασύνη, αλλά και χωρίς μεγάλες αναβολές", μέσα από το διάλογο που έχει ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες θα προκύψει ένα νέο σύστημα, "που θα αναβαθμίζει το σχολείο και άρα προϋποθέτει μια αναμόρφωση του λυκείου και αφετέρου θα αποδίδει στο σχολείο την ευθύνη επιλογής για την τριτοβάθμια".

 Από τις 11 το πρωί είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας [http://results.it.minedu.gov.gr]τα αποτελέσματα της Επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016. Οι ενδιαφερόμενοι πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων, να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους και να αναρτηθούν

--------------------------------
Μπείτε ΕΔΩ με τον κωδικό σας για να δείτε αναλυτικά! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read More

Νεα σύλληψη στην Ηγουμενίτσα για ηχορύπανση σε νυκτερινό κέντρο
by allnews EPIRUS - 0


Συνελήφθη, σήμερα (24-08-2016) μετά τα μεσάνυκτα στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας, μία 24χρονη ημεδαπή, για υγειονομικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατελήφθη η 24χρονη, ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, να λειτουργεί μουσική, έχοντας παραβιάσει τους όρους λειτουργίας της κατεχόμενης άδειας μουσικής. 
Read More

Ο 30χρονος Αλβανός στην Κόνιτσα, καταζητούνταν και για κλοπές στην Κρήτη
by allnews EPIRUS - 0


Ήταν και φυγόδικος ο Αλβανός λαθρομετανάστης που συνελήφθη χθες στην Κόνιτσα. Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε οτι, στην περίπτωση λαθρομεταφοράς στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και τη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας (ενός 36χρονου διακινητή και ενός 30χρονου λαθρομετανάστη), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομική έρευνας και ύστερα από περαιτέρω έλεγχο των πραγματικών στοιχείων ταυτότητας του 30χρονου αλλοδαπού προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε επιπρόσθετα καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, σε βάρος του 30χρονου λαθρομετανάστη είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης, έξι ετών και δύο μηνών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Read More

Συνελήφθη 29χρονη στο Καναλλάκι Πρέβεζας, για πώληση ναρκωτικών
by allnews EPIRUS - 0


Συνελήφθησαν, χθες (23-08-2016) το απόγευμα στο Καναλλάκι Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καναλλακίου, δύο ημεδαποί (μία 29χρονη και ένας 31χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της πώλησης, αγοράς και κατοχής ναρκωτικών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καναλλακίου, αξιοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά τους, συνέλαβαν τους δυο ημεδαπούς, καθότι η 29χρονη, πούλησε έναντι χρηματικού ποσού, στον 31χρονο, μία συσκευασία που περιείχε ηρωίνη, βάρους (0,2) γραμμαρίων.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της 29χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
·        ποσότητα ηρωίνης σε μορφή βράχου, βάρους (18,8) γραμμαρίων
·        διάφορα αντικείμενα κοπής – συσκευασίας των ναρκωτικών ουσιών
·        τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καναλλακίου.Read More

Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απάτης στα Γιάννινα, απο 33χρονη
by allnews EPIRUS - 0


Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 64 και 80 ετών, που διαπράχθηκαν την 19 και την 22-08-2016 αντίστοιχα, στην πόλη των Ιωαννίνων.
Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορείται μία 33χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, για απάτη.
Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της, η 33χρονη, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπο προσέγγισης, εξαπάτησε δύο γυναίκες, ηλικίας 80 και 64 ετών,  στην πόλη των Ιωαννίνων, παραθέτοντας τους ψευδή γεγονότα ως αληθή, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος.
Συγκεκριμένα, προσέγγισε τις δύο γυναίκες και με το πρόσχημα ότι ενεργούσε για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων και ότι δικαιούνται επιστροφής χρηματικού ποσού από την εφορία, απέσπασε από αυτές χρηματικό ποσό και κοσμήματα, για την αγορά υποτιθέμενων «παραβόλων» που ήταν αναγκαία για την είσπραξη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών της 33χρονης. 
Read More

55χρονος κάτοικος Ιωαννίνων, έφερνε απο την Αλβανία 21,2 κιλά κάνναβης
by allnews EPIRUS - 0


Χθες (23-08-2016) το απόγευμα, στο 7,5ο  χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Καλπακίου (στο ύψος της Ελεούσας Ιωαννίνων), συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 55χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, χθες το απόγευμα εντοπίστηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος δράστης και μετά από έρευνα, βρέθηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δύο ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν είκοσι δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -21- κιλών και -250- γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά, το παραπάνω αυτοκίνητο καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας,  βρέθηκε στην κατοχή του 55χρονου καθώς και στο σπίτι του στα Ιωάννινα, συνολικά το χρηματικό ποσό των (8.720) ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.Read More

Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό στην κεντρική Ιταλία
by allnews EPIRUS - 0Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων του σεισμού που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα, στις 03.36' τοπική ώρα, την κεντρική Ιταλία, είναι αδιάκοπες. Τα σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο χωριό Αματρίτσε, στο οποίο μεγάλο μέρος των κτιρίων έχει καταρρεύσει. Η πρόσβαση στην περιοχή επιτρέπεται μόνον στα οχήματα της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, για να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο χωριό Ακούμολι, βόρεια της πόλης Ριέτι. 'Αλλοι τρεις ανασύρθηκαν νεκροί στην κεντρική περιφέρεια Μάρκε. Στο χωριό Αρκουάτα, πολίτες σκάβουν με γυμνά χέρια, στην προσπάθεια να βοηθήσουν τα μέλη των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίσουν έναν κάτοικο από τα συντρίμμια.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, υπάρχει φόβος ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πιθανότατα πολύ βαρύτερος. Στο μεταξύ, είναι ακόμη πιο δύσκολο να μπορέσει να γίνει μια συνολική εκτίμηση των καταστρεπτικών επιπτώσεων του σεισμού, λόγω του ότι έχει σημειωθεί σειρά κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα να έχουν απομονωθεί πολλές αγροτικές περιοχές.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1Ο ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Η Ιταλία επλήγη ξανά χθες βράδυ από καταστροφικό σεισμό 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σύμφωνα με τις νεώτερες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης της χώρας έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ενώ έχει ισοπεδώσει πολλά κτήρια σε χωριά της επαρχίας Ριέτι, στο κέντρο της χώρας. Φόβοι εκφράζονται για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, καθώς σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ενδεχομένως βρίσκονται παγιδευμένοι στα ερείπεια αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ τους και μικρά παιδιά.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, η κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03.36, τοπική ώρα (04.36 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της είχε βάθος μόλις 4 χλμ κι εντοπίζεται σε απόσταση 2 χλμ από την κοινότητα Ακούμολι. Άλλες δύο ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν περίπου μία ώρα αργότερα, σε διάστημα μόλις ενός λεπτού μεταξύ τους, ένω μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες είχαν καταγραφεί άλλοι 50 μετασεισμοί, μικρώτερης έντασης.
Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι κοινότητες Ακούμολι, Αρκουάτα ντελ Τρόντο και Αματρίτσε, σε απόσταση λίγων χλμ από το επίκεντρο. Mε την πάροδο του χρόνου, πολίτες, συνεργεία και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ανέσυραν κι άλλες σορούς, ενώ άγνωστος είναι ακόμη ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται παγιδευμένοι στα χαλάσματα.
Στην πόλη Αματρίτσε έχουν σημειωθεί οι σημαντικώτερες ζημιές, καθώς η κύρια οδός της πόλης έχει ισοπεδωθεί κυρίως. Εντατικές προσπάθειες καταβάλλονται για να διασωθούν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπεια ύψους τουλάχιστον 10 μ., σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Με σπασμένη τη φωνή, ο δήμαρχος της πόλης Σέρτζο Πιρότσι τονίζει: "είναι ένα δράμα. Το μισό χωριό εξαφανίσθηκε, οι δίοδοι πρόσβασης σ' αυτό είναι αποκλεισμένες".
Στο νοσοκομείο της πόλης επικρατεί το αδιαχώρητο, οι τραυματίες στοιβάζονται σε φορεία στους διαδρόμους, ακόμη κι έξω από το κτήριο. Άλλοι τραυματίες μεταφέρονται στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Ριέτι, ενώ οι ήδη νοσηλευόμενοι ασθενείς διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία.
Η πρόσβαση στην πόλη είναι δύσκολη, η γέφυρα πάνω από τον χείμαρρο Καστελάνο έχει καταστεί επικίνδυνη, ενώ και στα άλλα χωριά της περιοχής, όπου οι ζημιές είναι μικρώτερες, οι κάτοικοι παραμένουν έξω από τα σπίτια τους.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Ιταλία, που χθες βράδυ επλήγη από νέα ισχυρή δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είναι μία εξόχως σεισμογενής χώρα, καθώς εδράζεται σε αρκετές ενεργές τεκτονικές πλάκες, οι οποίες δίνουν σε τακτικά διαστήματα μεγάλους σεισμούς.
Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ιδιαζόντως ισχυρές σεισμικές δονήσεις με πολυάριθμους νεκρούς.
2012: 25 νεκροί στην Εμίλια-Ρομάνια
Στις 20 Μαΐου 2012, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών Ρίχτερ, σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Μόδενας και Φεράρας, στα βορειοανατολικά, προκαλώντας έξι νεκρούς και σημαντικότατες ζημιές στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Εννέα ημέρες αργότερα, άλλη μία δόνηση 5,8 Ρίχτερ έπληξε την ίδια περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 350. Άλλοι 8.000 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατεστραμμένες οικίες τους και να προστεθούν στους 6.000 των αστέγων από την πρώτη δόνηση στις 20 του μηνός.
2009: 300 νεκροί στην Λ' Άκουϊλα
Στις 6 Απριλίου 2009, ισχυρή δόνηση έπληξε την κεντρική Ιταλία, με αποτέλεσμα 300 νεκρούς και χιλιάδες αστέγους. Περισσότερες ζημιές υπέστη η Λ' Άκουϊλα πρωτεύουσα της ορεινής επαρχίας Αμπρούτσι, στο πανεπιστήμιο της οποίας φοιτούσαν και 234 Έλληνες.
Ο σεισμός άφησε πίσω του επίσης μεγάλες οικονομικές καταστροφές από τις οποίες η πόλη δεν έχει συνέλθει ακόμη, με πολλούς από τους αστέγους να μην έχει γίνει δυνατό να μετακομίσουν σε μόνιμες κατοικίες. Πρωτόδικα είχαν καταδικασθεί σε εξαετή κάθειρξη αρκετοί επίστήμονες (οι οποίοι αθωώθηκαν από το Εφετείο το 2014) διότι δεν είχαν εκτιμήσει τη σεισμική επικινδυνότητα της Λ' 'Ακουϊλα, με αποτέλεσμα να παραμείνει η πόλη αθωράκιστη σεισμικά.
-31 Οκτωβρίου 2002: 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 60 τραυματίσθηκαν από σεισμκή δόνηση στην κοινότητα Σαν Τζουλιάνο στην Απουλήια. 27 παιδιά κι η δασκάλα τους βρήκαν τραγικό θάνατο όταν κατέρρευσε το σχολείο τους.
-26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1997: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις πλήττουν τις κεντρο-ανατολικές περιφέρειες της Ούμπρια και Μάρκε, σε διάστημα μίας εβδομάδας μεταξύ τους, προκαλώντας 12 νεκρούς, πάνω από 110 τραυματίες και άφησαν 38.000 αστέγους. Από τη δόνηση καταστράφηκαν πολλά γραφικά ορεινά χωριά της περιοχής και σημαντικές ζημιές υπέστησαν σημαντικά παγκόσμια πολιτιστικά μνημεία, όπως η βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασίζη, με τις ονομαστές νωπογραφίες του Τζιότο, όπου τέσσερεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την κατάρρευση του τρούλου της.
-13 Δεκεμβρίου 1990: Σεισμική δόνηση πλήττει την Σικελία, στην περιοχή μεταξύ της Κατάνης και της Ραγκούζα, με αποτέλεσμα 17 νεκρούς και 200 τραυματίες. Στις 5 Μαΐου, σε μία άλλη σεισμική δόνηση στην Ποτέντσα (Μπαζιλικάτα) της νοτίου Ιταλίας, έχασαν τη ζωή τους άλλοι τέσσερις άνθρωποι.
 
Οι πιο καταστροφικοί στον 20ο αιώνα
Στις 23 Νοεμβρίου 1980, από ισχυρό σεισμό στην Καμπανία και στη Μπαζιλικάτα, στη νότιο Ιταλία, έχασαν τη ζωή τους 2.916 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν άλλοι 20.000 στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.
Οι πιο θανατηφόροι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην Ιταλία κατά τον περασμένο αιώνα ήσαν αυτός της 28ης Δεκεμβρίου 1908 με επίκεντρο το στενό μεταξύ της Μεσσήνης και του Ρήγιου της Καλαβρίας, με 95.000 νεκρούς κι αυτός της 13ης Ιανουαρίου 2015, που κόστισε τη ζωή σε 30.000 ανθρώπους στην περιοχή των Αμπρούτσι.
Γιώργης-Βύρων Δάβος
Read More

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Θάνατος 75χρονου αλλοδαπού σε ιστιοφόρο στο Νυδρί Λευκάδας
by allnews EPIRUS - 0


Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νυδρίου, απογευματινές ώρες σήμερα, για την ύπαρξη ενός 75χρονου αλλοδαπού επιβαίνοντα στο Ι/Φ ''ΣΗΜΑΝΤΙΟ'' Ν.Κ. 1623, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ανωτέρω μεταφέρθηκε με μέριμνα των δύο  αλλοδαπών συνεπιβαινόντων του σε προβλήτα της περιοχής Μεγάλο Αυλάκι Νυδρίου Λευκάδας, όπου ιδιώτης ιατρός διαπίστωσε το θάνατό του, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Read More

Ισπανία: Ανησυχία για το φαινόμενο των Βρετανών τουριστών που πηδούν από τα μπαλκόνια, σε κατάστασης μέθης
by allnews EPIRUS - 0


Πρόκειται για έναν παραλογισμό που ονομάζεται «balconing» και που έχει ήδη στοιχίσει την ζωή σε πολλούς ανθρώπους στην Ισπανία: νεαροί τουρίστες σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών – κυρίως Βρετανοί – διακινδυνεύουν την ζωή τους πηδώντας από τα μπαλκόνια για μια... βουτιά στην πισίνα.
Το φαινόμενο έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων που οι γιατροί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Son Espases στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα εκπόνησαν μια μελέτη για το θέμα αυτό.
Συνολικά, στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν 46 τραυματίες κατά τη διάρκεια της περιόδου που διήρκησε η έρευνα, από το 2010 έως το 2015: το 60% και πλέον εξ αυτών ήταν Βρετανοί κι ακολουθούσαν Γερμανοί και Ισπανοί.
Όλοι τους, με εξαίρεση μία γυναίκα, ήταν άνδρες, ηλικίας κατά μέσο όρο 24 ετών. Είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε κάθε περίπτωση, ενώ το 40% εξ αυτών είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Κατά μέσο όρο, πήδηξαν από ύψος 8 μέτρων.
Το "balconing" είναι η επικίνδυνη πρακτική κατά την οποία τουρίστες πηδούν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους ή του διαμερίσματός τους για να κάνουν βουτιά στα νερά της πισίνας όπως επίσης πηδούν προσπαθώντας να περάσουν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
«Πρόκειται μονάχα για την κορυφή του παγόβουνου ενός μαζικού φαινομένου: ο τουρισμός χαμηλού κόστους που επιλέγουν νέοι οι οποίοι αναζητούν τον ήλιο, την παραλία και την κατανάλωση αλκοόλ σε υπερβολικό βαθμό» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν Χοσέ Σεγκούρα, χειρουργός και βασικός συντάκτης της έρευνας.
«Στην αρχή, περιμέναμε πως θα ανακαλύπταμε ότι αντιμετώπιζαν κάποιου είδους διανοητικό πρόβλημα ή ότι έπιναν πολύ στην καθημερινότητά τους» είπε ο Σεγκούρα.
«Όμως όχι, πρόκειται για φυσιολογικούς ανθρώπους, που στο πλαίσιο της διασκέδασης, παίρνουν εσφαλμένες αποφάσεις» περιέγραψε ο επιστήμονας.
Το φαινόμενο έχει λάβει διαστάσεις «επιδημίας» εξήγησε από την πλευρά του ο Χαβιέ Γκονσάλεθ, επικεφαλής του τμήματος χειρουργικής του Son Espases.
To 2012 το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δημοσίευσε φυλλάδια με τίτλο «αλκοόλ και μπαλκόνια δεν ταιριάζουν».
Εκείνη την εποχή αναφέρονταν στην περίπτωση ενός αγοριού από το Λίβερπουλ, του Τζέικ Έβανς, που έπεσε το 2011 από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου στις Βαλεαρίδες ενώ ήταν μεθυσμένος.
«Κατά την πτώση μου, χτύπησα σε κάθε ένα από τα μπαλκόνια», είχε περιγράψει ο Τζέικ. «Προσγειώθηκα σε μια σεζλόνγκ γεγονός που (…) πιθανόν μου έσωσε την ζωή».
Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει έναν επίσημο απολογισμό του φαινομένου ωστόσο πολλά ισπανικά μμε κάνουν λόγο για «δεκάδες νεκρούς» τα τελευταία χρόνια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
Read More

Άδειασαν εκκλησία απο ιερά σκεύη στον Πύργο
by allnews EPIRUS - 0


Συνελήφθησαν το μεσημέρι στα Κρέστενα Ηλείας, ένας 47χρονος και μια 42χρονη, γιατί έκλεψαν ιερό ναό στον Πύργο, παίρνοντας μέχρι και το σώμα του Χριστού και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.
Ειδικότερα, στον Πύργο οι δύο ημεδαποί δράστες, ενεργώντας από κοινού, μπήκαν στον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων Πύργου και αφαίρεσαν το ιερό Ευαγγέλιο, ένα σετ δισκοπότηρα αποτελούμενο από το Άγιο Ποτήριο και το Δισκάριο, το Αρτοφόριο με το Σώμα του Χριστού, έναν αστερίσκο, μια λόγχη, μια ιερατική στολή και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ από το παγκάρι.
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των δραστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, στο σπίτι τους στα Κρέστενα.
Σε έρευνα που ακολούθησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι τους, εντοπίστηκαν όλα τα ιερά αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στον εφημέριο του ιερού ναού Αγίων Αναργύρων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηλείας.
Read More

Προς κατάργηση βενζινοκίνητα και ντίζελ στη Νορβηγία
by allnews EPIRUS - 0

Η Νορβηγία φαίνεται να παίρνει στα σοβαρά τους κλιματικούς στόχους. Η πλειοψηφία των βουλευτών της χώρας προτίθεται να εγκρίνει την απαγόρευση οχημάτων ντίζελ και βενζίνης από το 2025.

Η Νορβηγία φαίνεται διατεθειμένη να λάβει δραστικότατα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τις προθέσεις της κυβέρνησης, από το 2025 πρόκειται να μην δίνονται πλέον άδειες κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ και βενζίνης. Στόχος του μέτρου είναι να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές.
Αυτός ο στόχος αποτελεί κεντρικό σημείο του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, το οποίο συζητείται ευρύτατα αυτό το διάστημα στη Νορβηγία. Ο τομέας των μεταφορών προκαλεί το ένα τρίτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο χώρα. Στη Νορβηγία εξετάζονται όμως και άλλα μέτρα: Μετά το 2030 όλα τα πλοία νέας κατασκευής να μην προκαλούν βλαβερές εκπομπές. Επίσης σχεδιάζεται ευρύτερη χρήση βιοκαυσίμων στις αερομεταφορές και στα οχήματα μεταφοράς βαρέων φορτίων.
Κρατικές επιδοτήσεις, αλλά όχι για πολύ ακόμη
 Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη
Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη
Πάντως η χώρα των πέντε και κάτι εκατομμυρίων κατοίκων είναι πρωτοπόρος στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης. Σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν πωλούνται -σε αναλογία με τον πληθυσμό- τόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσα εκεί. Το 15% όλων των νέων αδειών κυκλοφορίας για ιδιωτικής χρήσης οχήματα αφορά αυτοκίνητα που κινούνται με ρεύμα. Ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό αυξηθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι η χώρα επιδοτεί εδώ και χρόνια σημαντικά την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με φοροελαφρύνσεις και μηδενικές εισφορές.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Νορβηγία, μια χώρα που πλούτισε χάρη στα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, παράγει σχεδόν το 100% του ηλεκτρικού της ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: το νερό και τον άνεμο.
Πάντως οι προοπτικές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαντάζουν αβέβαιες λόγω της περιορισμένης αυτονομίας τους. Το βασικό πρόβλημα στα ηλεκτροκίνητα είναι η μπαταρία τους. «Δεν πιστεύω ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το μέλλον», επισημαίνει ο έμπορος αυτοκινήτων Χανς-Πετερ Κλέβεν, ο οποίος εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα τα υβριδικά και τα αυτοκίνητα υδρογόνου θα κατακτήσουν την αγορά.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της Νορβηγίας, που αναμένεται να φτάσει στο κοινοβούλιο της άνοιξη του 2017, συνιστά μεν κρατική επιδότηση με φορολογικά μέσα των αυτοκινήτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές, ωστόσο αυτή δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει… για πάντα. Η συγκυβέρνηση συντηρητικών και φιλελευθέρων σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών προνομίων μετά το 2017.
Dpa / Άρης Καλτιριμτζής
Read More

Ένα ελληνικό success story στη Γερμανία
by allnews EPIRUS - 0

Η ελληνική επιχείρηση παρασκευής αναψυκτικών Green Cola διεισδύει στη γερμανική αγορά. Μια ιστορία εμπορικής επιτυχίας, παρά το πλήθος δυσχερειών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές εταιρείες.

Οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, μειώθηκαν φέτος κατά 8% το πρώτο εξάμηνο. Η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά και ο σκόπελος των κεφαλαιακών ελέγχων προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες. Όμως, κάποιοι αντιστέκονται δημιουργικά, όπως η εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών της Green Cola.
Το ξεκίνημα και η είσοδος στη γερμανική αγορά
Μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2012, η Green Cola διείσδυσε και στην αντίστοιχη της Γερμανίας
Μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2012, η Green Cola διείσδυσε και στην αντίστοιχη της Γερμανίας
Μπήκε στην ελληνική αγορά το 2012, όταν η ύφεση στην ελληνική οικονομία άρχισε να δείχνει έντονα τα σημάδια της. Γρήγορα κατέκτησε το ελληνικό κοινό και θέλησε να ανοίξει τα φτερά της στο εξωτερικό. Στην αρχή με τη βοήθεια της εταιρείας “Greekys”, που έχει ως στόχο την προώθηση καινοτόμων προϊόντων στις γερμανόφωνες χώρες, πραγματοποιεί τις πρώτες εξαγωγές στη Γερμανία και εν συνεχεία δημιουργεί ξεχωριστά μια αμιγώς γερμανική εταιρεία για τη διανομή της Green Cola στη γερμανική αγορά.
«Μέσω της εταιρείας “Greekys” θελήσαμε να χτίσουμε μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας κι ένα κλίμα εμπιστοσύνης», αναφέρει ο Λεωνίδας Στόικoς, διευθυντής της Green Cola Germany GmbH. Μπαίνοντας πρώτα στα 24ωρα μίνι μάρκετ, το ελληνικό αναψυκτικό πλέον πρωταγωνιστεί στα ράφια των γνωστών γερμανικών αλυσίδων σούπερ-μάρκετ αλλά και στα καταστήματα γαστρονομίας.
Πέρα από τη δημιουργία της εταιρείας στη Γερμανία, η δραστηριότητα της Green Cola παρουσιάζει και ένα άλλο αξιοσημείωτο: η πρώτη ύλη παράγεται στην Ελλάδα αλλά η τελική εμφιάλωση γίνεται στη Γερμανία. Δυσκολίες; «Οι πολλές εργατοώρες και η ιδιαιτερότητα του προϊόντος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στόικος. Το φετινό καλοκαίρι δεν είχε ιδιαίτερες διακοπές γι’αυτόν, μιας και «'ξεκλειδώνουν' και άλλες περιοχές για την πώληση του προϊόντος».
Θετικότατες εντυπώσεις
Ο Λεωνίδας Στόικoς, διευθυντής της Green Cola Germany GmbH
Ο Λεωνίδας Στόικoς, διευθυντής της Green Cola Germany GmbH
Η γερμανική αγορά υποδέχθηκε ένθερμα το ελληνικό προϊόν. Οι λόγοι; Η πρωτοτυπία και τα συστατικά του. Όπως επισημαίνει ο κ. Ούλριχ Λοσλ, συνεργάτης της Green Cola για τη διανομή του προϊόντος στο κρατίδιο της Βάδης-Βυτεμβέργης, «δεν υπάρχει κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν στην κατηγορία του στη Γερμανία. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η ίδια του η συνταγή: οι σχεδόν μηδενικές θερμίδες, οι φυσικές γλυκαντικές ύλες, όπως η στέβια, που όμως δίνουν μία γευστική και δροσιστική εμπειρία στον καταναλωτή».
Παρ' όλες τις δυσκολίες τα ελληνικά προϊόντα συνεχίζουν να χαίρουν υψηλής εκτίμησης στο γερμανικό καταναλωτικό κοινό. Κατά τον κύριο Λοσλ, δεν παρατηρούνται αρνητικές στερεοτυπικές συμπεριφορές για κάποιο προϊόν λόγω της ελληνικής του προέλευσης: «Προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο, εκτιμώνται ιδιαίτερα. Αποφασιστικό ρόλο για την πετυχημένη πορεία τους στη γερμανική αγορά παίζει η αυθεντικότητα της προέλευσής τους».
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο κ. Στόικος: «Δεν υπάρχει κάποια διάθεση διάκρισης ή υποτίμησης για τα ελληνικά προϊόντα στη Γερμανία. Όπου αυτό συμβαίνει, πιστεύω γίνεται δικαίως για λόγους χαμηλής ποιότητας ή υψηλών τιμών». Ο ίδιος πιστεύει πως οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους και ότι η γερμανική αγορά αποτελεί εύφορο έδαφος. «Αρκεί να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς και να κινούνται με επαγγελματισμό», όπως επισημαίνει, σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής τους δράσης, από την παραγωγή ως το ράφι. Όπως τονίζει, κλειδί της επιτυχίας «είναι η συνέργεια μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων παραγωγών αλλά και εξειδικευμένου προσωπικού», όπως και «η συνεργασία με το δυναμικό της δεύτερης και τρίτης γενιάς των Ελλήνων του εξωτερικού, που μπορεί να τους ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό».
Διογένης Δημητρακόπουλος
Read More

Τριμερής με πολύ περιτύλιγμα αλλά λίγη ουσία
by allnews EPIRUS - 0

Ο ιταλός πρωθυπουργός Ρέντσι προσκάλεσε την Άνγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ με στόχο να σκιαγραφήσουν το μέλλον της Ευρώπης μετά το σοκ του Brexit. Η συνάντηση είχε ωραίες εικόνες, αλλά καμία απόφαση.

Η πίστα του ιταλικού αεροπλανοφόρου Γκαριμπάλντι είχε διαμορφωθεί ειδικά για να υποδεχθεί τους τρεις ηγέτες. Οι σημαίες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας τοποθετήθηκαν πίσω από τρία αναλόγια που είχαν στηθεί για τη σύντομη κοινή συνέντευξη τύπου του Ματέο Ρέντσι, της Άνγκελα Μέρκελ και του Φρανσουά Ολάντ μετά τις συνομιλίες που είχαν χθες στο ιταλικό νησί Βεντοτένε. Ο ήλιος που έδυε δημιουργούσε ειδυλλιακές εικόνες που θύμιζαν καρτ ποστάλ.
Οι σύντομες διαβουλεύσεις των τριών ηγετών ολοκληρώθηκαν και ήταν ώρα για τις καθιερωμένες δηλώσεις. Σε αυτές έγινε λόγος για το μέλλον της Ευρώπης, τις σημερινές προκλήσεις και το πνεύμα του ιταλού φεντεραλιστή Αλτιέρο Σπινέλι, που είχε οραματιστεί μια ενωμένη Ευρώπη και εξορίστηκε στο Βεντοτένε μαζί με άλλους αριστερούς από το φασιστικό καθεστώς. Ο Ματέο Ρέντσι τόνισε ότι παρά την απογοήτευση που προκάλεσε το Brexit, η Ευρώπη παραμένει μια ευκαιρία για τις μελλοντικές γενιές. «Δεν αποθαρρυνόμαστε. Η Ευρώπη δεν φταίει για όλα», σχολίασε ο ιταλός πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο «ιδανικός αποδιοπομπαίος τράγος».
Λίγος χρόνος, πολλά προβλήματα
Ο Ματέο Ρέντσι υποδέχεται την Άνγκελα Μέρκελ στο αεροδρόμιο της Νάπολη
Ο Ματέο Ρέντσι υποδέχεται την Άνγκελα Μέρκελ στο αεροδρόμιο της Νάπολη
Αφού είδαν τα αξιοθέατα στο Βεντοτένε και ολοκλήρωσαν τη σύντομη εμφάνισή τους μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου, οι Μέρκελ, Ολάντ και Ρέντσι αποσύρθηκαν για το προγραμματισμένο δείπνο. Εκεί είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις μακριά από τα μικρόφωνα και τις κάμερες. Ωστόσο, ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους δεν επαρκούσε για να ξεδιπλώσουν το κουβάρι των προβλημάτων – από το Brexit και την προσφυγική κρίση, μέχρι τον πόλεμο στη Συρία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική πολιτική. Δύο ώρες αργότερα οι τρεις ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ένα ελικόπτερο που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Νάπολη – τόπος αναχώρησης για Παρίσι, Βερολίνο και Ρώμη. Οι 150 δημοσιογράφοι που βρίσκονταν πάνω στο αεροπλανοφόρο Γκαριμπάλντι επέστρεψαν μετά από κάποιες ώρες στο λιμάνι της Νάπολη. Εκεί είχαν και πάλι πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα να μεταφέρουν στον κόσμο τι είχε συμβεί στην τριμερή.
Αυτή η μίνι διάσκεψη επρόκειτο να προετοιμάσει την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Μπρατισλάβα, χωρίς τη συμμετοχή της Μ. Βρετανίας, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πάντως ο Φρανσουά Ολάντ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι στόχος των τριών ηγετών δεν είναι να επιβάλει όρους. «Είμαστε οι τρεις ‘μεγάλοι'. Όμως δεν αποφασίσουμε τίποτα στο όνομα των άλλων μελών. Θέλουμε μια Ευρώπη με συνοχή», υπογράμμισε ο γάλλος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου. Από την πλευρά της η γερμανίδα καγκελάριος επιχείρησε να βάλει ένα πλαίσιο. «Χρειαζόμαστε κάποια στιγμή και ένα αποτέλεσμα», υπογράμμισε σε προειδοποιητικό τόνο, θέτοντας ως ορόσημο για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων την 60ή επέτειο της υπογραφής της ευρωπαϊκής ιδρυτικής συνθήκης (ΕΟΚ), τον προσεχή Μάρτιο.
Αποφάσεις, αλλά ποιες αποφάσεις;
Το ιταλικό αεροπλανοφόρο Γκαριμπάλντι στο λιμάνι της Νάπολης
Το ιταλικό αεροπλανοφόρο Γκαριμπάλντι στο λιμάνι της Νάπολης
Ωστόσο, το τι είδους αποφάσεις θα ληφθούν παραμένει προς στιγμήν άγνωστο. Το όραμα του Αλτιέρο Σπινέλι για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη στη βάση δημοκρατικών θεσμικών οργάνων έχει υλοποιηθεί μόνο μερικώς. Πολλά κράτη της ΕΕ δεν θέλουν να διαβούν τον δρόμο που χάραξε ο ιταλός οραματιστής. Η Μ. Βρετανία αποχαιρετά την ΕΕ. Πολλοί ζητούν ενίσχυση των εθνικών αρμοδιοτήτων. Ο δεξιός λαϊκισμός σε συνδυασμό με την τάση απόρριψης της ΕΕ οξύνονται σε πολλά κράτη-μέλη. «Η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση», επέμεινε ο Ματέο Ρέντσι, τονίζοντας ότι μεγάλα ζητήματα, όπως η προσφυγική κρίση, δεν μπορούν να λυθούν ως διά μαγείας.
Από τη χθεσινή τριμερή δεν αναμένονταν σπουδαία πράγματα. Αυτό είχε διαρρεύσει και από κύκλους των τριών αντιπροσωπειών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, που βρέθηκαν στο κατάστρωμα του Γκαριμπάλντι. Η διοργάνωση αυτής της μίνι διάσκεψης «συνιστά τεράστιο κόπο και αποφέρει ελάχιστα έως τίποτα», σχολίασε ένας διπλωμάτης διατηρώντας την ανωνυμία του. Ωστόσο, η συνάντηση ενδεχομένως έδωσε επικοινωνιακή χείρα βοηθείας στον ιταλό πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό. Η ιταλική οικονομία διανύει φάση στασιμότητας, ενώ το φθινόπωρο η κυβέρνηση Ρέντσι θα πρέπει να περάσει το τεστ του δημοψηφίσματος για τη συνταγματική μεταρρύθμιση.
Κατά τα άλλα ο ιταλός πρωθυπουργός ζήτησε περισσότερη ελαστικότητα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η Μέρκελ έλαβε υπόψη της τα αιτήματα του Ματέο Ρέντσι, αλλά αρκέστηκε στην καθιερωμένη δήλωση: ό, τι επιδεικνύεται ήδη αρκετή ελαστικότητα.
Μπερντ Ρίγκερτ Άρης Καλτιριμτζής
Read More

Ο Σαρκοζί τα δίνει όλα για την επιστροφή
by allnews EPIRUS - 0

Οκτώ μήνες πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές ξεκαθαρίζει το τοπίο των υποψηφίων στους συντηρητικούς. Ο πρόεδρος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων Νικολά Σαρκοζί στοχεύει να επιστρέψει δυναμικά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Όλα έμοιαζαν έτοιμα για την επίσημη ανακοίνωση, η οποία έγινε τελικά χθες βράδυ. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τη διεκδίκηση του χρίσματος του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων. Ενδεχόμενη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές τον προσεχή Νοέμβριο θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τον στόχο του, που είναι η επικράτηση στις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο και Μάιο του 2017.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι κινήσεις του Σαρκοζί μέχρι την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του είχαν σχεδιαστεί με άκρως στρατηγικό τρόπο. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η άκρα μυστικότητα που κορύφωσε την αγωνία μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις. «Ούτε καν σ΄εμένα δεν το έχει πει», είχε δηλώσει πρόσφατα στην εφημερίδα Le Parisien η Μπρις Χορτεφό, επί σειρά ετών πιστή συνεργάτιδα του πρώην γάλλου προέδρου.
Βασικός εσωκομματικός αντίπαλος ο Ζυπέ
Ο δήμαρχος του Μπορντό και πρώην πρωθυπουργός Αλέν Ζυπέ θεωρείται ο κυριότερος εσωκομματικός ανταγωνιστής του Σαρκοζί
Ο δήμαρχος του Μπορντό και πρώην πρωθυπουργός Αλέν Ζυπέ θεωρείται ο κυριότερος εσωκομματικός ανταγωνιστής του Σαρκοζί
Παρά τα 12 περίπου στελέχη που αναμένεται διεκδικήσουν το χρίσμα των γάλλων συντηρητικών για τις προεδρικές εκλογές, προβλέπεται ότι θα υπάρξει μονομαχία ανάμεσα στον Σαρκοζί και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέν Ζυπέ. Ο δήμαρχος του Μπορντό θεωρείται μετριοπαθής και έμπειρος και αυτή την ώρα προηγείται στις σχετικές δημοσκοπήσεις.
Σε μια Γαλλία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Νικολά Σαρκοζί παρεμβαίνει στην τεταμένη δημόσια συζήτηση επιλέγοντας οξείς τόνους και με προφανή στόχο να κερδίσει «πόντους» στο εκλογικό σώμα. «Μας κήρυξαν τον πόλεμο», δήλωσε πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος στο περιοδικό Valeurs actuelles», τονίζοντας ότι η Γαλλία δεν πρέπει να επιδείξει κανένα έλεος και δεν πρέπει να εμπλακεί σε δυσνόητες συζητήσεις.
Μονομαχία Σαρκοζί  Λεπέν;
Ο Νικολά Σαρκοζί φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Φρανσουά Ολάντ, από τον οποίο είχε ηττηθεί το 2012
Ο Νικολά Σαρκοζί φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Φρανσουά Ολάντ, από τον οποίο είχε ηττηθεί το 2012
Ο πολιτικός που έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2012 από τον Φρανσουά Ολάντ δίνει έμφαση στην ασφάλεια και στο περίπλοκο ζήτημα της ταυτότητας των Γάλλων. Μετά την τρομοκρατική επίθεση με 86 νεκρούς στη Νίκαια και τη δολοφονία ενός ιερέα στη Νορμανδία, ο Σαρκοζί δεν δίστασε με δηλώσεις του τον Ιούλιο να προτείνει τον εγκλεισμό φερόμενων ισλαμιστών ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν προβεί ακόμη σε αξιόποινες πράξεις. «Δεν μπορεί κανείς να κλείσει στη φυλακή 10.000 άτομα», αρκέστηκε να απαντήσει ψυχρά ο πρόεδρος Ολάντ.
Έντονες διαμαρτυρίες προκάλεσε η πρόταση του Νικολά Σαρκοζί να μην λαμβάνουν αυτόματα τη γαλλική υπηκοότητα τα παιδιά αλλοδαπών τα οποία γεννιούνται στη Γαλλία, όπως προβλέπεται σήμερα από τον νόμο. Αυτές οι προτάσεις είναι «απάνθρωπες, καφκικές και ανώφελες», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός Πατρίκ Βέιλ στην εφημερίδα Le Monde.
Πάντως ο Σαρκοζί δεν αναμένεται να ρίξει τους τόνους τους προσεχείς μήνες, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές του 2017. Παρατηρητές στη Γαλλία εκτιμούν ότι βασική του αντίπαλος εκεί θα είναι η Μαρίν Λεπέν. Το περιοδικό L' Εxpress επισημαίνει ότι «αυτή τη φορά σκέφτεται ότι στον δεύτερο γύρο των εκλογών θα έχει απέναντί του την πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου».
Dpa / Άρης Καλτιριμτζής
Read More

Η Τουρκία πληρώνει τα λάθη του Ερντογάν
by allnews EPIRUS - 0

Η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση τόσο για την τακτική του Ισλαμικού Κράτους όσο και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την τρομοκρατική οργάνωση η Άγκυρα.

Γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη γειτονική Συρία, η Τουρκία κλήθηκε συχνά να συγκεράσει αντικρουόμενα συμφέροντα. Εξαρχής η Άγκυρα υποστήριξε την ανατροπή του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και του καθεστώτος του. Για να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο δεν δίστασε μάλιστα να ενισχύσει ακραίους σουνίτες μαχητές. «Στόχος ήταν να ενισχυθούν όλες εκείνες οι δυνάμεις που μάχονται τον Άσαντ», υποστήριζε πρόσφατα προς το Spiegel o ισλαμολόγος Βίλφριντ Μπούχτα, προσθέτοντας ότι σε αυτά τα συμφραζόμενα η Τουρκία στήριζε πιθανότατα εν κρυπτώ και τον ISIS.
Την ίδια ώρα όμως οι Τούρκοι διαπίστωναν με ανησυχία ότι οι Κούρδοι στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη επιρροή. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μάλιστα οι Κούρδοι κατάφεραν να διευρύνουν τα εδάφη που ελέγχουν. Εντέλει υπήρχε πάντα ο φόβος ότι οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στη δημιουργία κουρδικού κράτους, γεγονός που θα αναπτέρωνε και το ηθικό των Κούρδων της Τουρκίας. «Για μεγάλο διάστημα», εκτιμά ο ειδικός σε ζητήματα Εγγύς και Μέσης Ανατολής Μίχαελ Λούντερς, «οι τουρκικές αρχές ασφαλείας στήριζαν έμμεσα το Ισλαμικό Κράτος με στόχο να πολεμήσουν με τη βοήθεια του ISIS τους Κούρδους της βόρειας Συρίας, οι οποίοι συνδέονται στενά με τους Κούρδους της Τουρκίας, με το PKK. Η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε».
Από την άλλη πλευρά και οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους έβλεπαν στην Τουρκία καταρχήν έναν σύμμαχο, αφού «οι Κούρδοι ήταν ο κοινός τους εχθρός».
Η κατάρρευση της συμμαχίας
Από την πρόσφατη επίθεση της 20ής Αυγούστου στο Γκαζιαντέπ
Από την πρόσφατη επίθεση της 20ής Αυγούστου στο Γκαζιαντέπ
Η συμμαχία αυτή όμως κατέρρευσε και η Τουρκία αναθεώρησε εκ βάθρων τη στρατηγική στήριξης του Ισλαμικού Κράτους. Το ISIS από την πλευρά του το εξέλαβε ως κήρυξη πολέμου, απαντώντας στη δική του «γλώσσα»: με τρομοκρατία.
«Οι τουρκικές αρχές δεν συνεργάζονται πλέον με το Ισλαμικό Κράτος όπως στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ άσκησαν τρομερές πιέσεις. Ωστόσο η Τουρκία πληρώνει τώρα το τίμημα της αποτυχημένης πολιτικής του Εντογάν», σχολιάζει ο Μίχαελ Λούντερς.
Οι επιθέσεις του ISIS -με πιο πρόσφατη εκείνη στο Γκαζιαντέπ- εξυπηρετούν στην παρούσα φάση δυο στόχους: αφενός να εντείνουν την οργή των Κούρδων κατά της τουρκικής κυβέρνησης που δεν μπορεί να τους προστατεύσει. Αφετέρου να προσελκύσει τούρκους εθνικιστές που εναντιώνονται σε κάθε λογής παρουσία των Κούρδων στη δημόσια ζωή της Τουρκίας.
Τα βαθύτερα αίτια της στρατηγικής αυτής όμως είναι διαφορετικά. Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται παντού, από το Ιράκ μέχρι τη Λιβύη, σε φάση οπισθοχώρησης. Το ISIS δεν φαίνεται να έχει μέλλον. Το μόνο που του απομένει πλέον σε μακροπρόθεσμη βάση είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις.
Κέρστεν Κνιπ / Κώστας Συμεωνίδης
Read More

Έπαινος Μέρκελ για την ελληνική συμβολή στο προσφυγικό
by allnews EPIRUS - 0

Η γερμανίδα καγκελάριος ζητά σε συνέντευξή της από τους Τούρκους της Γερμανίας να επιδείξουν αφοσίωση στη χώρα που ζουν. Παράλληλα, αναφερόμενη στο προσφυγικό και τη συμφωνία με την Τουρκία, επαίνεσε την Ελλάδα.

«Ενισχυμένη αφοσίωση στη Γερμανία» από τους πολίτες τουρκικής καταγωγής που ζουν εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα ζητά η γερμανίδα καγκελάριος. Σε συνέντευξη της σε περισσότερα μέσα του περιφερειακού Τύπου της Γερμανίας, η Άνγκελα Μέρκελ δεσμεύεται ότι σε ανταπόδοση αυτής της αφοσίωσης η γερμανική πλευρά θα είναι ανοιχτή για τα ζητήματα τους και θα επιδιώκει την κατανόησή τους.
Αφορμή για την παρέμβαση της καγκελαρίου είναι η συζήτηση που ξεκίνησε στη Γερμανία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία και τα μέτρα της τουρκικής κυβέρνησης ενάντια σε υποτιθέμενους υποστηρικτές των πραξικοπηματιών. Η συζήτηση αυτή τροφοδοτήθηκε προπαντός από τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων οπαδών του Ταγίπ Ερντογάν σε συγκέντρωση υπέρ του τούρκου προέδρου στην Κολωνία, όπως και από πληροφορίες ότι στη Γερμανία δραστηριοποιούνται περί τους 6000 πληροφοριοδότες της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ).
Κριτική σε κάποιες χώρες  εύσημα στην Ελλάδα
Η μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα στις υπόλοιπες χώρες-μέλη δεν έχει προοδεύσει
Η μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα στις υπόλοιπες χώρες-μέλη δεν έχει προοδεύσει
Στο πλαίσιο της συνέντευξης η καγκελάριος ερωτήθηκε και για το προσφυγικό, και ειδικότερα για την ελληνική προσφορά σε αυτό το πεδίο. Ενώ υποστηρίζει την αναγκαιότητα της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, η κ. Μέρκελ τονίζει παράλληλα ότι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου δεν έχει προχωρήσει παντού στον βαθμό που θα το επιθυμούσε. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα στην ΕΕ «μόλις 3000 πρόσφυγες» δείχνει ότι «τα κράτη-μέλη δεν κάνουν καθόλου αυτό που θα περίμενε κανείς από αυτά».
Από το κλείσιμο των συνόρων της ΠΓΔΜ και έως ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για το προσφυγικό με την Άγκυρα έφτασαν, σύμφωνα με την καγκελάριο, 45.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό θα σήμαινε ότι η Γερμανία θα έπρεπε να υποδεχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες 360.000 πρόσφυγες, διαπιστώνει η καγκελάριος. Όπως συμπεραίνει η Άγκελα Μέρκελ, αυτό δείχνει ποια είναι η συνεισφορά της Ελλάδας στο σημείο αυτό.
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο
Read More

Κέρκυρα: 39χρονη έπεσε στα βράχια από τα πανύψηλα τείχη του Παλαιού Φρουρίου
by allnews EPIRUS - 0


Από τα πανύψηλα τείχη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας, έπεσε στα βράχια, 39χρονη ημεδαπή. Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων Ευθύμης Γεωργακόπουλος, τη γυναίκα ανέσυραν βαριά τραυματισμένη, άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, με τη βοήθεια των ανδρών του ΕΚΑΒ.
Το Παλαιό Φρούριο είναι χτισμένο πάνω σε μια βραχώδη χερσόνησο με δύο χαρακτηριστικούς λόφους και αποτελεί το ανατολικό άκρο της πόλης, λειτουργεί ως ανοικτός χώρος μνημειακού χαρακτήρα, ενώ η πόλη της Κέρκυρας χωρίζεται από το φρούριο με μια τεχνητή τάφρο. Για να εισέλθει κάποιος πρέπει να περάσει τη γέφυρα που συνδέει την πόλη με τη χερσόνησο. Η 39χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης της.
Read More

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟΨΕ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ
by allnews EPIRUS - 0


ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-08-2016/1800 ΤΟΠΙΚΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΨΕ ΤΡΙΤΗ 23-08-2016
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ (6 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ) ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΟΜΒΡΩΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-08-2016
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΑΜΟΙ 6 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ .

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 32 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 31 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
Read More